Zelfsturende teams

VanAller Innovation Management

Hoe Ons kan bijdragen aan het succes van zelfsturende teams in de thuiszorg…

 

In de thuiszorg is veel belangstelling voor het werken met zelfsturende teams.

 

Organisaties met zelfsturende teams ervaren voordelen voor zowel cliënten, medewerkers als organisatie:

 

  • Kleine, zelfsturende teams kunnen veel directer en beter inspelen op de behoefte van de cliënt dan grote organisaties die standaard diensten leveren. Bovendien kan dat in nauwe samenhang met de locale omgeving, andere zorgverleners en familie/mantelzorg. Dit bevordert de kwaliteit van zorg en de klanttevredenheid;
  • De zorgprofessionals hebben meer invloed op de manier waarop ze hun eigen werk en de samenwerking binnen en buiten het team inrichten. De meeste medewerkers vinden dit prettig en halen hiermee meer voldoening uit hun werk;
  • Voor de organisatie kunnen zelfsturende teams kostenbesparingen opleveren; omdat de teams veel zaken zelf organiseren is er minder behoefte aan management en ondersteunende diensten.

 

Het overschakelen van een traditionele organisatie naar het werken met zelfsturende teams is een omvangrijke operatie. De nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden vereisen een cultuuromslag; de zorgprofessionals in het team krijgen de ruimte om de zorg naar eigen inzicht te regelen, terwijl management en staf in plaats van een sturende een meer coachende of faciliterende rol krijgen.

 

ICT is een belangrijke factor in de ondersteuning van zelfsturende teams.

Ons, de ICT oplossing van Nedap Healthcare, onderscheidt zich van oudsher door gebruikersvriendelijkheid. Daardoor is Ons erg geschikt voor de ondersteuning van zorgprofessionals in zelfsturende teams.

 

Wat biedt Ons aan zelfsturende teams?

 

Zorgarrangement en Zorgleefplan:

In het zorgarrangement en het zorgleefplan worden duidelijk de afspraken vastgelegd die met de cliënt zijn gemaakt over de zorg die geleverd wordt. Binnen het team is per cliënt één medewerker het vaste aanspreekpunt. Deze medewerker kan voor de eigen cliënten de afspraken vastleggen.

Alle collega’s die bij de cliënt komen kunnen de vastgelegde informatie inzien op hun tablet of telefoon en daarop ook de zorg registreren en rapporteren over de voortgang.

De afspraken met de cliënt zijn ook uitgangspunt voor de planning.

 

Planning en roostering:

Met Ons Planning kunnen de teams zelf na enige training goed uit de voeten. Per team werken doorgaans 2 of 3 medewerkers met het systeem. Zij doen dit naast hun zorgverlenende taak. Hiermee vervalt de noodzaak om gebruik te maken van centrale planners. Het resultaat is dat in de planning veel meer rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van de cliënt.

Ook het maken van het rooster is eenvoudiger wanneer dit binnen het team gebeurt, zeker als daarbij gebruik wordt gemaakt van ‘zelfroosteren’; de teamleden schrijven zelf in op de openstaande routes en hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid dat alle routes worden bemand.

Mocht dat toch niet lukken, dan kan alsnog een medewerker van een ander team of een flexteam worden ingezet, ook met behulp van Ons Planning.

De planning is inzichtelijk voor alle medewerkers van het team via de app op hun telefoon en via Ons Medewerkerportaal.

 

Dashboard en Cockpit:

Inzicht in de stand van zaken is essentieel voor de teams om zelfsturend te kunnen zijn; hebben onze cliënten allemaal nog een geldige indicatie? Leveren we zorg volgens afspraak? Blijven we binnen de indicatie? Hoeveel tijd besteden we direct aan de cliënten en hoeveel aan andere zaken? Hebben we voldoende capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) in het team?

Ons levert snel, duidelijk en actueel inzicht in deze zaken. Met een training ‘Sturen op Zorg’ of ‘Sturen op Uren’ leren teamleden bijna spelenderwijs een aantal belangrijke bedrijfskundige principes toepassen om effectief sturing te geven aan hun team.

 

Teamwork en communicatie:

Een zelfsturend team wil zoveel mogelijk van de beschikbare werktijd aan de cliënten besteden. Daardoor zijn de teamleden niet vaak tegelijkertijd bij elkaar. Omdat informatie-uitwisseling en communicatie tussen de teamleden zo belangrijk is, biedt Ons aan alle teamleden op ieder moment en op elke gewenste plaats inzicht in de stand van zaken rond het team en de cliënten. Via Ons Berichten kunnen alle teamleden op een handige en veilige manier met elkaar communiceren.

 

Hoe zelfsturend zijn uw teams?

 

Elke organisatie maakt eigen keuzes, waarbij meer of minder taken en verantwoordelijkheden door de zorgteams zelf worden opgepakt.

Het is belangrijk dat de inrichting van Ons naadloos aansluit bij de gekozen werkwijze, zodat de teams optimaal worden ondersteund bij hun werk en daadwerkelijk zelfsturend kunnen zijn.

 

VanAller Innovation Management helpt u graag om dit te realiseren.

 

Bel 06 – 4723 0034 of mail info@vanaller.nl voor nadere informatie of voor een afspraak.